Polityka cookies

Jak większość firm, spółki z grupy GlaxoSmithKline wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby pozyskiwać informacje pozwalające między innymi na usprawnienie korzystania ze stron internetowych i Serwisów. Niniejsza polityka wyjaśnia czym są pliki cookies oraz w jakim celu wykorzystujemy je na naszych stronach internetowych.

Pliki cookies to niewielkie pliki złożone z ciągu liter i znaków, które są umieszczane w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwery stron internetowych. Podmiotami zamieszczającymi pliki cookies na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym są GSK Commercial Sp. z o.o., GSK Services Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. („GSK”). Pliki cookies pozwalają właścicielowi witryny, którą odwiedzasz, odróżnić Ciebie od innych użytkowników strony. Pliki cookies nie mogą być wykorzystane przez GSK do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na Twoim komputerze, a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości Twojego komputera.

GSK wykorzystuje dane zbierane i generowane przez pliki cookies w następujących celach:

umożliwienia Ci dostępu do niektórych części Serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania; zwiększenia wydajności i optymalizacji Serwisu: poprzez odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie internetowej (jakie strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach), co pomaga ją usprawniać; zwiększenia funkcjonalności strony: poprzez zapamiętywanie wybranych przez Ciebie opcji i ustawień, takich jak na przykład wybrany język strony lub region, w którym się znajdujesz, wpisaną nazwę użytkownika itp.; dostarczania Ci spersonalizowanych treści reklamowych, informacyjnych i edukacyjnych: poprzez dostosowanie zawartości strony internetowej do Twoich potrzeb, prezentowanie na stronie internetowej potencjalnie interesujących Cię treści reklamowych oraz przesyłanie Ci materiałów reklamowych i informacyjnych na Twój adres e-mail (jeżeli wyraziłeś na to zgodę).

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w wyżej wymienionych celach przez partnerów GSK.

GSK nie udostępnia na swoich Serwisach powierzchni reklamowej podmiotom trzecim, lecz nie ma kontroli nad reklamodawcami, którym dostawcy usług internetowych umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie internetu.

GSK ma obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookies, z wyjątkiem plików cookies niezbędnych do umożliwienia Ci korzystania ze strony internetowej (np. niezbędnych do zalogowania na stronie). Zgodę tą możesz wyrazić, włączając obsługę plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Możesz ustawić opcje Twojej przeglądarki internetowej tak, by każdorazowo informowała Ciebie o nowych plikach cookies w celu podjęcia decyzji co do ich instalacji. Możesz również sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies, wyłączając ich obsługę lub ograniczając ich działanie w Twojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich obszarów Serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookies, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookies lub informowania o ich wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.

PL/PR/0013/15(1)

Regulamin

I. Postanowienia wstępne i definicje.

§ 1. Niniejszy regulamin ["Regulamin"] określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.wyprzedzmeningokoki.pl ["Serwis"].

§ 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

§ 3. Właścicielem niniejszego Serwisu, usługodawcą oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000226852, o adresie elektronicznym www.gsk.com.pl, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 39.538.000,00 PLN, w całości wpłaconego, oraz numery NIP: 526283329 oraz REGON: 140034737 [„Właściciel” lub "GSK"].

§ 4. Podmiotami, których mogą dotyczyć informacje zamieszone w Serwisie są także GSK Services Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. oraz GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

§ 5. Właściciel Serwisu jest sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, dostępnego pod adresem http://www.infarma.pl/etyka/kodeks-dobrych-praktyk/, a także Kodeksu Przejrzystości dostępnego pod adresem http://www.kodeksprzejrzystosci.pl. Oba kodeksy zostały opracowane przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

§ 6. "Użytkownik" to usługobiorca będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

II. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

§ 1. Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkowników jest możliwość korzystania z Serwisu ["Usługa"]. Usługami dla Użytkowników jest możliwość zapoznania się z treściami o charakterze informacyjnym (teksty, zdjęcia itp.) lub promocyjnym.

§ 2. Regulamin obowiązuje przez czas niezbędny do korzystania z Serwisu. Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czas.

§ 3. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z Serwisu (dostarczenia treści cyfrowych) przed upływem terminu przewidzianego dla odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od niniejszej umowy (Regulaminu).

§ 4. W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z korzystania z Usług.

§ 5. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.

§ 6. W przypadku powzięcia przez Właściciela zamiaru zaprzestania świadczenia Usług i/lub likwidacji Serwisu, zostaniecie Państwa o tym poinformowani z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie.

III. Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

§ 1. Korzystając z Serwisu lub Usług zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

§ 2. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

§ 3. Użytkownikowi zabrania się dostarczania materiałów o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych; zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich; zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść; naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie; zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu); zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy; zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

IV. Informacje.

§ 1. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych Usług nie należy rozumieć jako sugestii iż:

możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego; nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia; nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby lub produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.

§ 2. Informacje zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do kupna tych produktów przez Użytkownika.

§ 3. Informacje zawarte w Serwisie mogą dotykać kwestii chorób oraz sposobów leczenia. GSK nie daje gwarancji, że materiał ten jest odpowiedni oraz możliwy do zastosowania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - toteż osoby z zagranicy sięgające po takie informacje w niniejszym Serwisie robią to na własne ryzyko. Co więcej, żadna treść zawarta w Serwisie nie może być interpretowana jako opinia lub porada lekarska, w tym nie może być podstawą do podjęcia jakichkolwiek decyzji, czy działań. Poradę lub opinię co do stanu zdrowia może udzielić wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny po zbadaniu pacjenta.

§ 4. W celu zapewnienia wyższej jakości Serwisu, może on zostać uaktualniony przez Właściciela.

V. Warunki techniczne.

§ 1. Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer albo urządzenie mobilne (smartfon, tablet,) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.

§ 2. Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel:

dostęp do sieci Internet

§ 3. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

§ 4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki

internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa urządzeniu, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

VI. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela.

§ 1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

§ 2. Właściciel Serwisu dostarcza niniejszy Serwis bez wad, jednakże nie daje gwarancji jego prawidłowego działania.

§ 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

§ 4. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.

§ 5. Niniejszy Serwis może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, w tym stron internetowych innych spółek z grupy GSK. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością ani Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Użytkownik serwisu powinien zapoznać się z regulaminami oraz politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis.

VII. Dane osobowe.

§ 1. Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników są umieszczone w "Polityce Prywatności GSK Polska", która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

VIII. Postępowanie reklamacyjne.

§ 1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www, której dotyczy niniejszy regulamin lub pisemnie na adres GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja – Strona WWW”.

§ 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (np. adres e-mail lub adres pocztowy).

§ 3. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.

§ 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska z odpowiedzi, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

IX. Prawo właściwe.

§ 1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

§ 2. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

§ 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Zasady dostępu do tej procedury znajdują się pod adresem internetowym www.spsk.wiih.org.pl".

X. Ochrona prywatności.

§ 1. Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

XI. Informacje o "cookies" i IP.

§ 1. Informacje o "cookies" są umieszczone w "Polityce korzystania z plików cookies", która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 2. Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do urządzenia kontaktującego się z Serwisem. Urządzenia prezentujące Państwu serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji Państwa urządzenia z wykorzystaniem adresu IP.

§ 3. Sieć Podmiotu prowadzącego na zlecenie Właściciela obsługę wybranych aspektów funkcjonowania Serwisu zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem. Zebrane w ten sposób dane nie będą gromadzone pod kątem weryfikacji, jaki Użytkownik odwiedził Serwis, chyba że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na zbieranie takich informacji.

XII. Prawo własności intelektualnej.

§ 1. Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel lub podmiot trzeci) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Jednakże Właściciel wyraża zgodę, aby wczytywali oraz przeglądali Państwo Serwis na swoich urządzeniach, a także kopiowali, ściągali i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Informacje pochodzące z niniejszej strony powinny być cytowane zgodnie z wymogami polskiego prawa. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

§ 2. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu lub jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

§ 3. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych co do ich produktów lub usług. Użycie tych znaków lub nazw przez GSK nie stanowi ani ich wsparcia ani sponsoringu. GSK nie przyznaje sobie również do nich jakichkolwiek praw i oświadcza, że nie ma powiązań z nimi. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.

§ 4. Dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej (w tym patentu, prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy) do treści występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.

XIII. Postanowienia końcowe.

§ 1. W razie uznania przez prawomocny wyrok sądowy nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Każda zmiana regulaminu zostanie zakomunikowana co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmiany.

§ 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest nieodpłatnie poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą „Regulamin”. Forma regulaminu umożliwia jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§ 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2017.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka Prywatności
GSK Polska

GlaxoSmithKline („GSK”) działa z poszanowaniem prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe i podejmuje się ochrony ich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest GSK Commercial Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, chyba że ze strony internetowej lub regulaminu wyraźnie wynika co innego ‒ wówczas administratorem danych osobowych może być: GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań; GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa.

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego jest GSK Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady zbierania, transferu, przetwarzania, wykorzystania oraz praktyki w zakresie zabezpieczeń związanych z www.wyprzedzmeningokoki.pl ("Serwisem"). Dokument stanowi integralną część Regulaminu.

Wiążący Charakter

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy jego Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Opis informacji jakie GSK może zbierać oraz tego w jaki sposób informacje są wykorzystywane:

Informacje, jakie możemy zbierać od Użytkowników Serwisu

GSK może bezpośrednio zbierać dane osobowe Użytkowników (w szczególności imię, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) tylko na konkretne żądanie lub/oraz gdy w sposób dobrowolny Użytkownik poda GSK te dane za pośrednictwem Serwisu. Podane dane GSK może wykorzystywać w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkownika, umożliwienia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego, rozwijania poziomu świadczonej usługi lub treści Serwisu, dostarczania Użytkownikowi wskazówek, użytecznych informacji, wiadomości o produktach i usługach GSK, w tym nowościach, w zakresie w jakim Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na powyższe.

O ile Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę lub znajdzie zastosowanie inna prawem przewidziana przesłanka, jego dane osobowe będą mogły zostać przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do państw niegwarantujących odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

GSK może również zbierać o Użytkowniku informacje z innych źródeł niż Użytkownik. W takiej sytuacji GSK niezwłocznie po utrwaleniu takich danych osobowych poinformuje Użytkownika w zakresie wymaganym przez art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo żądania poprawiania danych, jak również uprawnienie do odwołania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych na przyszłość, co może wiązać się z utratą możliwości korzystania z zamówionej funkcjonalności Serwisu, dla której zapewnienia niezbędne było podanie danych osobowych.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

GSK podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników. GSK wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem. W szczególności wykorzystywane jest:

kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem; kodowanie bazy danych osobowych; zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

GSK nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. GSK może jednak powierzyć przetwarzanie danych osobowych usługodawcom, z których GSK korzysta w związku z realizacją Serwisu, a także innym spółkom z grupy kapitałowej GlaxoSmithKline. Takie podmioty mogą w celu wykonania usługi na rzecz GSK uzyskiwać dostęp do danych osobowych Użytkowników, jednak GSK zapewnia że takie podmioty zostaną zobowiązane do zachowania takich samych standardów ochrony danych i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych dla własnych celów, w tym celów marketingowych.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

GSK nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. GSK może jednak powierzyć przetwarzanie danych osobowych usługodawcom, z których GSK korzysta w związku z realizacją Serwisu, a także innym spółkom z grupy kapitałowej GlaxoSmithKline. Takie podmioty mogą w celu wykonania usługi na rzecz GSK uzyskiwać dostęp do danych osobowych Użytkowników, jednak GSK zapewnia że takie podmioty zostaną zobowiązane do zachowania takich samych standardów ochrony danych i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych dla własnych celów, w tym celów marketingowych.

W zakresie związanym z tworzeniem i obsługą Serwisu dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone spółce Active Pharma Sp. z o.o., ul. Strużańska 7A 05-119 Legionowo.

Dodatkowo, w związku z prawnymi zobowiązaniami podmiotów z grupy GlaxoSmithKline w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, podane przez Użytkownika dane osobowe mogą zostać przekazane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w powyższym zakresie odbiorcom danych, w tym właściwym organom regulacyjnym oraz podmiotom odpowiedzialnym.

Anonimowość

W przypadkach, w których jest to możliwe, zapewnia się możliwość korzystania przez Państwa z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usług lub ze względu na właściwość usługi albo wynika to z przepisów prawa.

Dobrowolność a obowiązek podania danych osobowych

Wszelkie dane osobowe Użytkownika udostępniane w Serwisie mają charakter dobrowolny. Jednakże zgodnie z art. 36f ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) dane osobowe podawane przez osoby wykonujące zawód medyczny w związku ze zgłoszeniem działania niepożądanego produktu leczniczego mają charakter obligatoryjny w zakresie określonym art. 36e tej ustawy.

Dane nie będące danymi osobowymi

Wykorzystanie adresów IP

Adres IP („Internet Protocol”) to zestaw cyfr, który jest w sposób automatyczny przypisywany do Twojego urządzenia, kiedy logujesz się do Twojego dostawcy usługi Internetu lub lokalnej sieci (LAN) działającej w Twojej organizacji lub sieci szerokopasmowej (WAN). Serwery sieciowe automatycznie identyfikują twój urządzenie po adresie IP przypisanym do Ciebie podczas sesji online.

GSK lub podmioty trzecie działające na zlecenie GSK mogą wykorzystywać adresy IP w celach związanych z administrowaniem systemem lub nadzorem nad korzystaniem z Serwisu. Adresy IP Użytkowników nie będą wiązane z danymi umożliwiającymi identyfikację Użytkownika. Oznacza to, że odnotowywane będą unikalne dane Użytkownika, ale sam Użytkownik pozostanie anonimowy.

Dane są przetrzymywane przez okres 12 miesięcy, a następnie archiwizowane.

Cookies

W ramach Serwisu GSK wykorzystuje Cookies w celu analizowania jego działania oraz dla zwiększania satysfakcji czerpanej przez Użytkowników z korzystania z Serwisu. Cookies to niewielkie pliki, składające się z ciągów liter lub cyfr, umieszczane na Twoim urządzeniu przez serwery stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej o cookies i sposobie wykorzystywania ich przez GSK, proszę zapoznaj się z Polityką Cookies.

Linki do innych stron internetowych

Niniejszy Serwis może, jako udogodnienie dla Użytkowników, zawierać linki do innych stron internetowych GSK lub osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie stosuje się do takich innych stron internetowych. Zamieszczenie w Serwisie przez GSK linku do strony internetowej nie oznacza, że GSK w sposób wiążący zweryfikowało dostępność, treść lub politykę prywatności podmiotu prowadzącego taką stronę internetową.

W każdym przypadku zapoznaj się z polityką prywatności na stronie www do której prowadzi link, zanim udostępnisz na niej jakiekolwiek Twoje dane osobowe.

PL/PR/0116/15

Wyprzedzisz meningokoki? Rozwiąż TEST ×
Serwis wykorzystuje pliki Cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia w momencie zapisywania plików cookies lub całkowicie zablokować korzystanie z nich przez przeglądarkę.